mir hoffen iech geschwënn nees mat flotter Musek op onse Concerts'en kënnen ze begréissen !